مواد ضد خوردگی

فلزات در حضور هوا و آب طی فرایندی که با حضور املاح و گازهای محلول در آب تسریع می گردد، خورده می شوند. حاصل فرایند خوردگی؛ تبدیل فلز از حالت ناپایدارتر ترمودینامیکی به نمک فلزی می باشد که به لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر است. از آنجا که خوردگی عموما ماهیت الکتروشیمیایی دارد (به جز موارد نادری که خوردگی از نوع مکانیکی است)، لذا برای مهار خوردگی باید هردو واکنش کاتدی و آندی فرایند را متوقف نمود.
بازدارنده های خوردگی عموما به یکی از چهار روش زیر خوردگی فلز را متوقف می نمایند:
(1)تشکیل لایه پوششی محافظ
(2) توقف واکنش آندی انحلال فلز
(3) توقف واکنش کاتدی خوردگی
(4) ترکیبی از ممانعت کاتدی و آندی.
در ضمن فرایندهای دیگری هم هستند که در بروز خوردگی سیستم به طور غیر مستقیم مشارکت دارند (تاثیر گذارند) نظیر رسوبگذاری که عامل ایجاد پیل خوردگی موضعی می باشد که به دلیل اختلاف غلظت املاح بین موضع و سایر قسمتهای سیستم به وجود می آید و عامل خوردگی فوق داغ هم است و ایجاد آلودگی بیولوژیکی که علاوه بر ته نشین شدن در سیستم (فرایند خوردگی آن به مانند خوردگی زیر رسوبی می باشد که شرح آن رفت) طی فرایند سوخت و ساز میکروبی ترکیبات خورنده وارد سیستم می کنند و بعضا نیز بازدارنده های خوردگی را متابولیزه نموده و غلظت موثر آنها را در سیستم کاهش می دهند که حاصل آن تشدید خوردگی سیستم است (مانند اکسیده شدن بازدارنده های خوردگی برپایه نیتریت در سیستمهای خنک کن مدار بسته).
لذا همیشه باید در کنار بازدارنده های خوردگی، عوامل مهار کننده فرایند رسوبگذاری و بایوسایدها را مورد توجه قرار داد.
برای سیستم هایی نظیر بویلر به دلیل شرایط خاص حاکم بر آنها نیازی به افزودن بایوسایدها نمی باشد و برای سیستم های خنک کن مدار بسته و سیستم های آب شیرین کن غشایی، بایوسایدها به صورت دوره ای مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات بهسازی سیستم خنک کن

COOLING ANTICORROSION

COOLING ANTICORROSION

محصولات بهسازی سیستم بخار

BOILER ANTICORROSION

BOILER ANTICORROSION