تداوم فعالیت و طراحی و بهره برداری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب،بویلرها و برجهای خنک کن بدون وجود آزمایشگاه مجهز میکروبی و شیمیایی،بمنظور پایش غیر ممکن می باشد.

بخش آزمایشگاه شرکت شیمیران سرویس، با استفاده از تخصص کارشناسان کارآزموده در چارچوب یک مرکز آزمایشگاهی و فراهم آوردن تجهیزات و فن آوری در حد استانداردهای جهانی در زمینه آب و فاضلاب و اتوپسی ممبران (کالبد شکافی ممبران) فعالیت مینماید.

ارائه نتایج دقیق و سریع از ابتدا مد نظر بوده و همواره رعایت شده است. نمونه های ارسالی به آزمایشگاه در کوتاهترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به متقاضیان اعلام می گردد.

بخش آزمایشگاه زیرنظر کارشناسان ارشد شیمی کنترل می شوند. کلیه روشها مطابق با آخرین استانداردهای موسسه های استاندارد Standard method, ASTM و ... می باشد.

آنالیز کامل شیمیایی، اعم از کاتیونها و آنیونهای موجود در آب و همچنین انعقاد سازی و جارتست، توسط انواع پلی الکترولیت ها و کمک منعقد کننده ها انجام می گیرد.

تستهای شیمیایی شامل موارد زیر میباشد :

       

- اندازه گیری کلیه فاکتورهای شیمی ،فیزیک در نمونه های آب و پساب از جمله کلیه آنیون ها و کاتیون ها و عوامل آلاینده و غیره .

- انجام تمام تستهای لازم برای تعیین سطح کیفی آب چاهها ، قنات، رودخانه و آب های معدنی

- آنالیز و بررسی کیفیت آب لازم جهت مصارف صنعتی ( دیگ بخار ، خنک کننده ها ) ،آبشیرین کن ها

- تعیین در صد موادشیمیایی لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب آب های رودخانه ها یا دریاچه های پشت سد ها به عنوان ابزاری در دست مهندسین مشاور طراح (  Jar Test).

- اندازه گیری آلاینده ها ( اشعه آلفا ، بتا ، تری هالومتانها ، BOD ، COD ، TOC ، برومات ، کلرات و ... ).

- اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب در آب و فاضلاب .

- اندازه گیری گازها در محل ( کلر باقی مانده ، H2S،CO2، DO ) با تجهیزات مدرن.

- آنالیز میکروبی ، بیولوژی و شمارش تخم انگل در کلیه نمونه های آب و پساب .

 

 

 

آزمایشگاه آنتی‌اسکالانت

انواع خدماتی که در آزمایشگاه آنتی اسکالانت مرتبط شرکت شیمیران پالایش ارائه می شوند عبارتند از:

تعیین میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب کربنات کلسیم (طبق استاندارد NACE)

تعیین میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب سولفات کلسیم (طبق استاندارد NACE)

آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها در ممانعت کنندگی در برابر تشکیل رسوب کربنات کلسیم (تست سینتیکی و بر اساس اندازه گیری زمان القا)

آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها در ممانعت کنندگی در برابر تشکیل رسوب سولفات کلسیم (تست سینتیکی و بر اساس اندازه گیری زمان القا)

اندازه گیری قابلیت تحمل کلسیم (Calcium tolerance) نمونه آنتی اسکالانت

آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها از نظر توان پراکنده سازی ذرات سیلیس

آزمون مقایسه آنتی اسکالانت ها از نظر توان پراکنده سازی ذرات اکسید آهن

تعیین دوز مناسب تزریق آنتی اسکالانت با توجه به ویژگی های آب شیرین کن RO و آنالیز آب

 

photo 2017-02-07 10-07-19photo 2017-02-07 10-07-23photo 2017-02-07 10-07-08

 

 

 

آزمایشگاه اتوپسی (کالبدشکافی غشا)

انواع خدماتی که در آزمایشگاه اتوپسی مرتبط شرکت شیمیران پالایش ارائه می شوند عبارتند از:

بازرسی دیداری غشا و تعیین نوع گرفتگی یا رسوب گرفتگی

تصویر برداری SEMو در صورت نیاز طیف سنجی EDAXبه منظور مشاهده دقیق و شناسایی ماهیت عوامل ایجاد گرفتگی

تست FTIRبه منظور شناسایی ماهیت عوامل آلی و بیولوژیکی ایجاد کننده گرفتگی

تست ICPبه منظور شناسایی کیفی و کمی عوامل معدنی ایجاد کننده گرفتگی

تست فشار رنگ – رودامين Bبه جهت تعیین آسیب‌دیدگی غشا به دلیل مواجهه با یک ماده اکسنده یا آسیب مکانیکی

تست متيلن‌بلو جهت تعیین آسیب شیمیایی یا فیزیکی روی سطح غشا

تست فوجی وارا جهت تعیین اکسید شدگی غشا بر اثر مواجهه با هالوژن ها نظیر کلر

تست‌های کیفی و کمی شستشوی شیمیایی نمونه های غشا به منظور تعیین نوع و غلظت مناسب ماده شوینده و بهترین شرایط عملیاتی برای فرایند شستشوی غشا

 

photo 2017-02-07 10-17-52photo 2017-02-07 10-17-56photo 2017-02-07 10-18-01