محصولات بهسازی بویلر:

این محصولات برپایه ترکیبی از بازدارنده خوردگی / رسوب به همراه گونه های اکسیژن زدا، آمینهای خنثی کننده گازهای اسیدی محلول و آمینهای تشکیل دهنده لایه محافظ می باشند.

بازدارنده های خوردگی اسید:

اسیدها در صنعت برای شستشوی شیمیایی قطعات زنگ زده و همچنین آبکاری ها با هدف آماده سازی سطح مورد استفاده قرار می گیرند. سیستمهای مصرف کننده آب به خصوص آنهایی که در معرض حرارت قرار می گیرند، به مرور زمان با لایه ای از رسوب پوشانده می شوند که برای حل کردن پوسته های رسوبی باید اسیدها را مورد استفاده قرار داد. در عملیات اسیدکاری چاه نفت نیز برای برداشت لایه های رسوبی زمین و افزایش راندمان چاه نفت و گاز از طیف وسیعی از اسیدها سود جسته می شود.

 

 

سازوکار بازدارنده اسید:

مصرف اسیدها در عملیات شستشو یا اسیدکاری به تنهایی موجبات خوردگی فلز در تماس را فراهم می سازد.خوردگی فلز در تماس با اسید دو مرحله کاتدی و آندی را شامل می گردد.در مرحله کاتدی یون H+ با رخنه به درون شبکه فلزی و گرفتن الکترون از فلز به صورت گازهیدروژن متصاعد می گردد که حاصل آن تاول زدن فلز یا خوردگی تردی هیدروژنی است.در مرحله آندی اتم آهن به فرم یونهای فرو Fe2+ و Fe3+ به همراه الکترون در محیط نشر می یابد که حاصل آن حل شدن فلز پایه است.بازدارنده های خوردگی اسیدی با توقف هردو فرایند و ایجاد لایه پوششی محافظ از خورده شدن فلز در محیط اسیدی ممانعت به عمل می آورند.

انواع بازدارنده های خوردگی اسید:

نوع اسیدهای مورد مصرف در صنعت شستشو و اسید کاری تابع نوع رسوب و فلز مصرفی است. برای مثال برای شستشوی تجهیزات فولادی زنگ نزن هرگز نباید از اسید کلریدریک سود جست زیرا این اسید موجبات خوردگی حفره ای این نوع فولاد را فراهم می سازد و یا برای زدودن رسوبات حاوی سیلیس باید از اسید فلویوریدریک یا آمونیم بای فلوراید سود جست.

بازدارنده های خوردگی اسیدی مورد استفاده در صنعت به دو گروه عمده تقسیم بندی می شوند :

بازدارنده های خوردگی اسید هالوژن دار مانند اسیدهای کلریدریک و فلوئوریدریک و بازدارنده های خوردگی اسید اکسیژن دار نظیر اسید سولفوریک و سولفامیک و سیتریک.