محصولات بهسازی سیستم های خنک کن

برای این سیستمها ترکیبی از یک بازدارنده خوردگی و رسوب و  بایوساید و گاهی بایو دیسپرسانت برای پخش مواد معلق آلی مورد استفاده قرار  می گیرد.

محصولات بازدارنده خوردگی و رسوب  سیستم های خنک کن مدار باز:

 • برپایه روی قلیایی
 • برپایه رژیم فسفات تثبیت شده
 • برپایه فسفات قلیایی
 • برپایه روی – فسفات / فسفونات – پلیمر
 • برپایه مولیبدات / آلی (فسفات / فسفونات)
 • برپایه پلی سیلیکات
 • برپایه تمام آلی

محصولات بازدارنده خوردگی سیستم های خنک کن مدار بسته

 • برپایه نیتریت
 • برپایه مولیبدات
 • برپایه مولیبدات / نیتریت
 • برپایه نیتریت / آزول
 • برپایه مولیبدات / فسفات