آنتی اسکالانتهای بخش اسمزی

از آنجا که در آب ورودی به سیستم های اسمز معکوس نمک های محلول حضور دارند ، احتمال ایجاد گرفتگی و تشکیل رسوب در روزنه های میکرونی غشاهای پلی آمید وجود دارد که منجر به تشکیل رسوب در سطح یا حفره های غشا خواهد شد. کربنات کلسیم (CaCO4) سولفات کلسیم (CaSO4)سولفات باریم (BaSO4)و سولفات استرنسیم(SrSO4)از جمله رسوباتی هستند که ممکن است منجر به تشکیل رسوب در غشاهای اسمز معکوس گردند. علاوه بر این موارد، رسوبات سیلیکا (SiO1)وکلسیم فلوراید (CaF1)نیز در صورت تشکیل شدن با عث بروز مشکل خواهند شد.
تشکیل رسوب داخل حفره ها یا بر سطح غشا باعث کاهش عمر آنها شده، کیفیت و دبی آب خروجی را کم کرده و منجر به تعویض زود هنگام غشاها در نتیجه افزایش هزینه بهره برداری می گردد. به منظور جلوگیری از تشکبل رسوب بر روی غشا، به آب ورودی سیستم اسمز معکوس ترکیب ضدرسوب
تزریق می گردد. ضد رسوب به آلاینده های موجود در آب می پیوندد و ازچسبیدن آنها به سطح ممبران جلو گیری کرده و همراه پساپ از سیستم اسمز معکوس خار می شوند. انتخاب ضد رسوب مناسب با توجه به کیفیت آب و سیستم طراحی شده بسیار ضروری می باشد. معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب باعث کاهش ظرفیت تولید ، بالا رفتن TDSآب خروجی ، افزایش فشار بر پمپ های طبقاتی، افزایش برق مصرفی،کاهش طول عمرآنها ، نیاز به شستشوی متعدد غشاها و در نهایت کاهش طول عمر و تعویض زود هنگام آنها می گردد.
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي آب ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد:

(Reverse osmosis (RO))

مواد شیمیایی سیستم های آبشیرین کن (RO)

مواد ضد رسوب با عملکرد انحلال، دفرمه کردن شبکه کریستالی رسوب و پخش آن در دو نوع ویژه لب شور و ویژه دریا عرضه می گردد.

الف)اسیدی:

این رده از آنتی اسکالانتها از قابلیت تخریب، انحلال و پخش رسوبات کربناتی و سولفاتی برخوردار بوده و به حل کردن و پخش رسوبات سیلیسی کمک می کنند. درضمن واجد عملکرد مطلوب در قبال آلاینده ها و جرم های بیولوژیکی هستند.

ب)قلیایی:

آنتی اسکالانتهای قلیایی از توان شویندگی بالا برای زدودن آلاینده ها و جرم های بیولوژیکی برخوردار بوده و توانایی انحلال ، دفرمه کردن و پخش املاح کربناتی و سولفاتی را دارند. به دلیل قلیایی بودن در حذف املاح سیلیکاتی بهتر عمل می کنند.

ج)سبز:

به دلیل بالا بودن میزان فسفر آنتی اسکالانتهای رایج و مشکل ساز شدن ترکیبات فسفردار برای محیط زیست به دلیل افزایش رشد جلبک در منابع آبی، استفاده از ترکیبات فسفردار در اروپا محدود شده است و با فشارهای وارده از سازمانهای حفاظت از محیط زیست، شرکتهای سازنده به سمت تولید آنتی اسکالانتهای پلیمری بادرصد پایین فسفر و با قابلیت تجزیه بیولوژیکی سریع رفته اند.

        نحوه انتخاب صحیح آنتی اسکالانت جهت افزایش بهره وری 

آموزش و نگهداری

TRANING

TRANING

خدمات ممبرین

MEMBRANE SERVICE

MEMBRANE SERVICE

محاسبات داده ها

DATA CALCULATOR

DATA CALCULATOR

آزمایشگاه

LABORATORY

LABORATORY

  •    انتخاب انواع آنتی اسکالانت بر اساس خروجی آنالیز آب آزمایشگاه،نوع و آرایش ممبرین و شرایط سیستم RO،توسط نرم افزار مهندسی در واحد محاسباتی  انجام میگرددکه با خدمات جانبی و آموزشی در بهترین مدلهای بهره برداری و نگهداری، افزایش طول عمر ممبرین ،مصرف بهینه موادشیمیایی ضدرسوب و در نتیجه عملکرد بهینه سیستم را در پی خواهدداشت.        

       

ANTISCALANT CHEMICAL FOR INDUSTRIAL

GENESYS

موجوداست - کلیک کنید

موجوداست - کلیک کنید

VEOLIA

موجوداست - کلیک کنید

موجوداست - کلیک کنید

BWA

موجوداست - کلیک کنید

موجوداست - کلیک کنید

BORAMAN

موجوداست - کلیک کنید

موجوداست - کلیک کنید

DEQUEST

موجوداست - کلیک کنید

موجوداست - کلیک کنید

AVISTA

موجوداست - کلیک کنید

موجوداست - کلیک کنید