فن آوری پایدار برای فرایندهای عمده آب شیرین کن

در فرایندهای نمک زدایی MED یا MSF مساله رسوب بستن سطوح تبادل حرارت حایز اهمیت بوده و بر عملکرد فرایند نمک زدایی حرارتی تاثیرگذار است.

نمکهای ویژه مورد توجه آب دریا عبارتند ار: کربنات کلسیم (CaCO3)، هیدروکسید منیزیم (Mg(OH)2) و سولفات کلسیم (CaSO4).

لازمه حصول اطمینان از تولید مداوم آب نمک زدایی شده ، تزریق آنتی اسکالانت با دز 5/1 الی 3 پی پی ام می باشد.

کنترل رسوب:

محصولات این شرکت برای کنترل فرایند ته نشینی املاح و آلودگی حاصل از ذرات معلق در سیستم های تقطیری آب دریا مورد استفاده قرار می گیرند. فن آوری های اعمال شده به دلیل دارا بودن قابلیت مهار استثنایی فرایند ته نشینی املاح، امکان حفظ پاکیزگی سطوح تبادل حرارت در محدوده های قابل قبول عملیاتی را فراهم می سازند.

ویژگی های ممتاز آنتی اسکالانتهای ویژه سیستم های آب شیرین کن حرارتی به قرار زیرند:

  • عملکرد مطلوب به عنوان عامل پخش کننده جهت کنترل رسوب
  • عملکرد برجسته به لحاظ قابلیت مهار فرایند رسوبگذاری
  • کاهش دزهای تزریق مواد شیمیایی کنترل رسوب
  • عملکرد یکنواخت حتی در دماهای بالا
  • افزایش طولعمر عملیاتی سیستم
  • کاهش هزینه های تولید
  • بازدهی بالاتر سیستم

MEDCHEM EV0000

MEDCHEM EV
MEDCHEM EV

MEDCHEM EVN0000

MEDCHEM EVN
MEDCHEM EVN

MEDCHEM EV2030

MEDCHEM EV2030
MEDCHEM EV2030

MEDCHEM EV2035

MEDCHEM EV2035
MEDCHEM EV2035

MEDCHEM EV2050

MEDCHEM EV2050
MEDCHEM EV2050